Verwijzen voor dyslexiezorg

jongen-schrijft-350x225.jpg

Hoe verwijs ik een leerling?

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de dyslexiezorg en de vergoeding daarvan. Het IWAL heeft afspraken met alle gemeenten. De toeleiding van leerlingen kan per gemeente verschillen. Zo speelt ook het wijkteam hierbij veelal een rol. Leerlingen kunnen direct bij ons worden aangemeld voor diagnostisch onderzoek. Zodra de aanmelding binnen is kijken wij samen met ouders en school welke stappen binnen de betreffende gemeente nog genomen dienen te worden om de zorg te kunnen laten starten.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient wel een schooldossier te zijn opgebouwd volgens de protocollen dyslexie voor het onderwijs, waaruit blijkt dat een leerling niet profiteert van alle hulp die op school wordt geboden. Expertisecentrum Nederlands heeft in 2015 nieuwe richtlijnen gepubliceerd ten aanzien van hoe groot de achterstanden moeten zijn om voor verwijzing naar de zorg in aanmerking te komen.

Indien u nog vragen heeft over dyslexiezorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten, belt u dan gerust tijdens één van onze telefonische spreekuren.

vrouw-donker-350x225.jpg

Toelichting op richtlijnen verwijzing

In de zojuist beschreven richtlijnen van het Masterplan wordt uitgegaan van de meest ideale situatie, namelijk 3 keer een E score (V- score) bij het lezen of 3 keer een (lage) D score (V score) bij het lezen en 3 keer een E score (V- score) op het spellen. Daarbij moet tussen de meetmomenten hulp geboden zijn op zorgniveau 2 en zorgniveau 3.

De criteria zijn echter opgesteld als richtlijn. In een aantal gevallen kan een uitzondering worden gemaakt en kan hiervan worden afgeweken. IWAL heeft in onderstaande tabel een aantal voorbeelden van aanmeldingen voor u op een rijtje gezet, ervan uitgaande dat de hulp van voldoende niveau is geweest. Let op dat dit een vereenvoudiging van de werkelijkheid betreft. In praktijk worden alle scores altijd gewogen in het grotere geheel.

richtlijnen screening tabel small

 

Ook in andere gevallen kan soms een uitzondering worden gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leerlingen met een erfelijke aanleg en al zeer vroeg optredende signalen van ernstige lees-en/of spellingproblemen. Ook leerlingen bij wie sprake is van co-morbiditeit (bijkomende stoornis) kunnen in aanmerking komen voor vergoede diagnostiek indien de andere stoornis niet (meer) belemmerend is voor het dyslexieonderzoek.

Neemt u bij twijfel over de lees- en/of spellingsontwikkeling of over een eventuele aanmelding gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.