Uw leerling volgt behandeling met LEXY

Wij krijgen van school vaak de vraag op welke manier zij een leerling kunnen ondersteunen zodra behandeling met LEXY start. We zullen op deze pagina ingaan op deze vraag. Als het goed is heeft u in ieder geval ook onze infomodule voor school ontvangen met uitgebreide toelichting en de contactgegevens van de behandelaar. Als u een actieve bijdrage wilt leveren aan de behandeling en de behandelsoftware op school wilt installeren, neemt u dan contact op met de behandelaar om hier afspraken over te maken.

Het is van groot belang dat kinderen op school veel kans hebben om te oefenen met lezen en spellen en ruimte krijgen het geleerde toe te passen in de praktijk. Het aantal uren lees- en spellingonderwijs op school dient daarom in ieder geval ten minste gelijk te blijven. Extra oefening kan goed zijn, zolang we er gezamenlijk maar voor waken dat kinderen overbelast raken en daardoor minder leren en hun motivatie verliezen. Verder adviseren we in de meeste gevallen om extra begeleiding voor het lezen en spellen buiten het reguliere programma te beëindigen zodra een leerling de behandeling start bij het IWAL. Het gaat dan uitsluitend om intensieve hulp op individuele basis, zoals remedial teaching. Voortzetting van dergelijke intensieve ondersteuning kan soms tot verwarring leiden en kan, zoals gezegd, bovendien leiden tot overbelasting van de leerling.

Om tot een optimale afstemming te komen tussen LEXY® en het lesprogramma in de klas adviseren wij scholen verder rekening te houden met de onderstaande zaken.

  • Binnen LEXY® oefenen leerlingen intensief met klank-tekenrelaties, waardoor zij minder gefocust zijn op de alfabetische namen van letters.
  • Bij het leren van de klanken raken leerlingen bijzonder gehecht aan de categorische indeling die het IWAL hanteert. In sommige gevallen kan deze indeling licht afwijken van die op school. In de multomap van de betreffende leerling treft u een overzicht van deze indeling aan.
  • Leerlingen die behandeld worden met LEXY® zijn gewend om tijdens het spellen tegen zichzelf te praten. Meestal betreft het hierbij interne spraak, maar soms, vooral in de eerste fase van de behandeling, kan de zelfspraak hoorbaar zijn. Leerlingen zijn er bij gebaat als zij ook op school de tijd en ruimte krijgen om hun handelingen te verbaliseren.
  • Doordat leerlingen binnen LEXY® voortdurend verbaliseren zijn zij sterk gehecht aan een vaste terminologie. Leerlingen zijn gebaat bij acceptatie van de terminologie die hen het meest vertrouwd is, ook al zal deze soms afwijken van die in het onderwijs. De termen die binnen LEXY® gebruikt worden kunnen wederom worden teruggevonden in de multomap van de betreffende leerling.
  • Omdat leerlingen die behandeld worden met LEXY® altijd van de gesproken taal uitgaan, staat voor hen de verdeling in syllaben centraal en niet de verdeling in lettergrepen (waarvoor kennis van de geschreven taal vereist is). Zij verdelen daarom het woord ‘takken’ als ‘ta-kken’ en niet als ‘tak-ken’. De meeste scholen maken tegenwoordig al gebruik van de verdeling in syllaben. Wanneer dit niet het geval is, is het voor leerlingen die behandeld worden met LEXY® van belang niet geconfronteerd te worden met deze verdeling in lettergrepen. Ook niet wanneer zij woorden aan het eind van de regel verkeerd afbreken. Het is beter dat probleem aan te pakken nadat de spellingvaardigheid genormaliseerd is.
  • Ook de spellingregels komen vanuit taalkundig perspectief redelijk overeen met de benadering op school. Bij eventuele verschillen is de leerling er bij gebaat dat alternatieve oplossingstrategieën in de klas worden toegestaan, zolang zij tot de juiste schrijfwijze leiden.
  • Het is voor dyslectici een probleem dat zij als gevolg van hun handicap minder ervaring opdoen met lezen en spellen. De hoeveelheid tekst die dyslectici in vergelijking met hun niet-dyslectische leeftijdgenoten lezen, is veel kleiner. Zo blijken kinderen uit groep 5 van het basisonderwijs die uitblinken in technisch lezen (percentiel 90), binnen twee dagen de hoeveelheid tekst te lezen die zwakke lezers (percentiel 10) binnen een heel jaar lezen. Het is waarschijnlijk dat de ontwikkeling van de lees- en spellingvaardigheid bij dyslectici mede belemmerd wordt door deze verminderde blootstelling aan schrift. Het op peil houden hiervan is dan ook van groot belang. Het is daarom noodzakelijk dat dyslectici, in aanvulling op LEXY®, op school zo veel mogelijk blijven oefenen met lezen en spellen.

Indien u verdere vragen heeft over de afstemming tussen school en IWAL neemt u dan gerust contact op met één van onze specialisten.