Onderzoek

beige-350x225.jpg

Diagnostisch onderzoek

Lees- en spellingproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben en hoeven niet altijd samen te hangen met dyslexie. Zo kan het zijn dat iemand onderwijs heeft gemist of dat het onderwijs om een andere reden niet toereikend is geweest en daardoor een leesachterstand heeft. Maar ook andere problemen, zoals sociaal-emotionele problemen, aandachtproblemen, epilepsie, ernstige zintuigelijke problemen en andere taalproblemen, kunnen een ongunstige invloed hebben op het leren lezen en spellen. De diagnose dyslexie kan daarom alleen gesteld worden na uitgebreid onderzoek door een specialist.

Het IWAL heeft al meer dan 30 jaar ervaring met onderzoek naar dyslexie. Aan de hand van gespecialiseerde tests brengen onze psychologen en orthopedagogen in kaart waarom de problemen zich voordoen en adviseren wij passende hulp. Onze werkwijze voldoet geheel aan de criteria voor diagnostiek, zoals gesteld in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling.

Wij bieden ook diagnostisch onderzoek in het kader van schoolkeuze of beroepskeuze. Verder doen wij onderzoek naar dyslexie in groepsverband. Ook beschikt het IWAL over een uitgebreide testbatterij om diagnostiek in het Engels te kunnen doen.

groen-350x225.jpg

Praktische informatie

Zodra wij de aanmeldingsformulieren hebben ontvangen, bekijken we eerst zorgvuldig alle gegevens. Deze eerste screening is bedoeld om te bevestigen dat diagnostisch onderzoek inderdaad wenselijk is en om te kijken of eventueel aan de criteria voor vergoeding van zorg vanuit de gemeente wordt voldaan (alleen voor kinderen tot en met 12 jaar). Voor screening brengt het IWAL geen kosten in rekening.

Het diagnostisch onderzoek is standaard verspreid over twee dagdelen en vindt plaats op één van onze vestigingen. Indien uit recent onderzoek (niet ouder dan 2 jaar) bruikbare testgegevens bekend zijn, kan in sommige gevallen met één dagdeel worden volstaan. Ook voor diagnostisch onderzoek bij middelbaar scholieren of studenten, rekenen wij meestal één dagdeel.

Het onderzoek begint altijd met de intake, een gesprek met de onderzoeker waarin alle relevante voorinformatie wordt doorgenomen en waarin het verloop van het onderzoek verder wordt toegelicht.

Tijdens het testgedeelte neemt de onderzoeker verschillende taken af, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met factoren als leeftijd, werktempo, spanning en vermoeidheid.

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in een rapport dat u uiterlijk vijf weken na de laatste onderzoeksdag ontvangt. Daarnaast ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met de onderzoeker. Tijdens dit eindgesprek worden de resultaten toegelicht en kan van gedachten worden gewisseld over de mogelijkheden van ondersteuning en begeleiding. De verslagbespreking duurt 45 minuten.

De tarieven voor diagnostisch onderzoek vindt u op onze tarievenpagina.